Статут

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці зміни є новою редакцією Статуту Громадської організації «Український національний центр Міжнародної спілки діячів театру ляльок «УНІМА – УКРАЇНА», ідентифікаційний код 38320804, затвердженого Загальними зборами 28.10.2011 р., протокол № 1, з урахуванням змін з викладанням Статуту в новій редакції, затверджених Загальними зборами «18» лютого2019 р, протокол № 1.

1.2. Громадська організація «Український національний центр Міжнародної спілки діячів театру ляльок «УНІМА – УКРАЇНА» (надалі – Організація) є добровільним громадським об’єднанням, яке створене відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та здійснює культурну, культурно-просвітницьку та іншу статутну діяльність, з метою сприяння розвитку і популяризації діяльності мистецтва театру ляльок і лялькарства.

1.3. Організація є юридичною особою, може у встановленому порядку відкривати передбачені чинним законодавством рахунки в банківських установах України та за її межами. Організація має круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки, власну символіку тощо. Символіка затверджується загальними зборами учасників Організації та реєструється у відповідності до чинного законодавства.

1.4. Організація є неприбутковою громадською організацією, яка не є платником податку на прибуток відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України і заснована без визначення терміну її діяльності та не несе відповідальності за борги та зобов’язання своїх членів, так само як і члени Організації не несуть відповідальності за борги та зобов’язання Організації.

1.5. Організація виконує функції Національного Центру і діє за підтримки міжнародної спілки діячів театру ляльок UNIMA (Union International de la Marionnette) з штаб-квартирою в  м. Шарлевіль-Мезьєр, Франція (Charleville-Mézières, France).

1.6. Організація створена і діє на добровільній основі, з дотриманням принципів рівноправності членів, єдності їх інтересів, законності, самоврядування, виборності, та гласності.

1.7. За своїми зобов’язаннями Організація відповідає усім належним їй майном, на яке за чинним законодавством може бути звернено стягнення.

1.8. Діяльність Організації не обмежується строком.

1.9. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.10. Повне найменування Організації:

1.10.1. українською мовою:громадська організація «Український національний центр Міжнародної спілки діячів театру ляльок «УНІМА – УКРАЇНА»

1.10.2.  англійською мовою: non governmental organization «Ukrainian National Center of the International Puppet Theatre Union «UNIMA – UKRAINE»

1.11. Скорочене найменування Організації:

1.11.1. українською мовою: ГО «УНІМА – УКРАЇНА»

1.11.2. англійською мовою: NGO«UNIMA – UKRAINE»

1.12. Юридична адреса Організації: Україна, 29001, м. Хмельницький, вул.Проскурівська, будинок № 46.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Мета діяльності Організації:

2.1.1. Сприяння розвитку і популяризації мистецтва театру ляльок.

2.1.2. Сприяння за допомогою мистецтва розвитку загальнолюдських цінностей, таких як мир та взаємоповага між людьми незалежно від раси, політичних та релігійних уподобань і культурних відмінностей, поваги до фундаментальних прав людини, визначених Загальною декларацією прав людини ООН від 10.12.1948 р.

2.2. Напрями діяльності Організації:

2.2.1. Сприяння організації культурних контактів і творчих обмінів між діячами театру ляльок України та інших держав.

2.2.2. Надання допомоги членам Організації у справах забезпечення їх демократичних, фінансових і юридичних прав у рамках їх професійної діяльності.

2.2.3. Заохочення професійного навчання та підвищення кваліфікації діячів театру ляльок України.

2.2.4. Сприяння збереженню існуючих традицій, їх розвитку і оновленню.

2.2.5. Сприяння творчим пошукам і експериментам діячів театру ляльок України.

2.2.6. Сприяння поглибленню історичних, теоретичних і наукових досліджень в області мистецтва театру ляльок.

2.2.7. Популяризація театру ляльок як засобу етичного та естетичного виховання.

2.2.8. Збирання і систематизація інформації для допомоги членам Організації у їх фаховій діяльності.

2.3. Для досягнення статутної мети Організація у відповідності до чинного українського законодавства реалізує такі завдання:

2.3.1. Розповсюдження інформації про мету і діяльність Організації.

2.3.2. Популяризація ідей та міжнародних стандартів у сфері культури, естетики, гуманізму та просвітництва.

2.3.3. Сприяння процесам становлення та розвитку діяльності театрів ляльок, консультації щодо організаційних і адміністративних питань.

2.3.4. Проведення і сприяння проведенню фестивалів, виставок, конференцій, семінарів, майстер-класів,з’їздів та інших публічних заходів.

2.3.5. Підтримання відносин та обмін досвідом з іншими професійними об’єднаннями, в тому числі міжнародними.

2.3.6. Участь у міжнародних заходах, що проводяться під патронатом міжнародної організації UNIMA.

2.3.7. Аналіз нормативних актів, розробка і надання відповідним державним органам рекомендацій щодо дерегуляції у сфері діяльності театру ляльок.

2.4. Для здійснення мети та статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Організовувати місцеві осередки у вигляді відокремлених підрозділів без створення юридичної особи.

2.4.2. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.3. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.4. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.4.5. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування.

2.4.6. Готувати, публікувати або поширювати інформаційні матеріали.

2.4.7. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав.

2.4.8. Брати участь в організації і фінансуванні спільних програм і проектів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами.

2.4.9. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, коштів від проведення спеціальних заходів (благодійних акцій), самостійно вирішувати питання про їх використання у відповідності до мети Організації.

2.4.10. Відряджати представників Організації на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з іншою метою для реалізації завдань Організації.

2.4.11. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ

3.1. Членство в Організації є індивідуальним.

3.2. Індивідуальними членами Організації мають право бути громадяни України, іноземці та особи  без громадянства, які досягли 18-річного віку  та  активно сприяють виконанню статутних завдань  Організації та сплачують членські внески.

3.3. Зміни до Статуту у зв’язку із прийняттям осіб до складу членів Організації чи вибуттям осіб зі складу членів Організації не вносяться. Факт членства в Громадській організації фіксується в Реєстрі членів організації.

3.4. Прийом в члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви встановленого зразка та за рішенням Ради Організації. Письмова заява має містити зобов’язання члена виконувати Статут, а також згоду на обробку його персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

3.5. Рішення про прийняття в члени Організації приймається Радою на найближчому черговому засіданні Ради простою більшістю голосів. Прийнятому члену Організації видається посвідчення члена Організації, встановленого Радою зразка. Дані про члена Організації вносяться у Реєстр членів Організації. Рада має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

3.6. Членство в інших громадських організаціях, політичних партіях, мета та діяльність яких не суперечить статутним цілям Організації, не є перешкодою для членства в Організації.

3.7. Відсутність майнового інтересу членів Організації передбачає, що члени не мають права на частку майна Організації та не відповідають за її зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) Організації не підлягають розподілу між її членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Організації чи її посадових осіб, крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи.

3.8. Членство в Організації може бути припинено у разі:

3.8.1. Добровільного виходу з членів Організації на підставі поданої письмової заяви.

3.8.2. Смерті члена Організації.

3.8.3. Виключення з членів Організації.

3.9. Підстави для виключення з членів Організації:

3.9.1. Якщо членом Організації вчинено дії, що суперечать статутним завданням Організації та істотно шкодять репутації Організації чи завдають їй матеріальну шкоду.

3.9.2. Якщо член Організації не бере без поважних причин участі в її діяльності, не виконує обов’язків члена Організації протягом принаймні 1 (одного) року

3.9.3. Систематичне грубе безпідставне невиконання статутних зобов’язань.

3.9.4. Несплата членських внесків протягом принаймні 1 (одного) року.

3.10. Виключення членів Організації здійснюється Радою Організації за поданням будь-якого члену Ради або Голови   (відокремленого підрозділу) простою більшістю голосів членів Ради. Рішення про виключення з членів Організації, як і відмова у прийнятті в члени, можуть бути оскаржені Загальним зборами на їх черговому (позачерговому) засіданні.

3.11. Засновники Організації є Почесними членами Організації. Фізична особа, яка має особливі заслуги в діяльності театру ляльок та бере участь у роботі Організації, може бути іменована Почесним членом Організації. Рішення про це приймається Загальними зборами простою більшістю голосів за ініціативою Ради Організації.

3.12. Почесні члени Організації залучаються до здійснення експертизи проектів і програм, які здійснює або фінансує Організація, виступають керівниками, кураторами та координаторами програм та заходів, що здійснюються під егідою Організації.

3.13. Почесні члени мають право вирішального голосу за поділу голосів на Загальних зборах Організації. Почесні члени Організації можуть брати участь у засіданнях Ради Організації з правом дорадчого голосу.

3.14. Почесні члени звільнені від сплати членських внесків.

3.15. Член Організації має право:

3.15.1. Брати безпосередню участь у діяльності Організації відповідно до своїх фахових і громадських інтересів.

3.15.2. Виступати від власного імені як член Організації. Виступати від імені Організації в юридично значимих питаннях на підставі і в межах відповідних повноважень, що оформлені письмово в належній формі.

3.15.3. Брати участь у роботі будь-якого органу Організації при розгляді питань, які стосуються такого члена особисто.

3.15.4. Брати участь у роботі Загальних зборів. Вільно і відкрито обговорювати всі питання діяльності Організації.

3.15.5. Звертатись до керівних органів Організації із запитами і пропозиціями щодо статутної діяльності.

3.15.6. Отримувати інформацію, що стосується діяльності Організації, у відповідності до Статуту.

3.15.7. Добровільно вийти з Організації, письмово попередивши Раду Організації за 30 календарних днів до дати виходу.

3.15.8. Подавати пропозиції та брати участь у обговоренні проектів рішень Організації. Знайомитися з будь-якими рішеннями керівних органів Організації.

3.15.9. Обирати і бути обраним до керівних органів Організації.

3.15.10. Мати  доступ до фінансових та і інших звітів  Організації.

3.16. Член Організації зобов’язаний:

3.16.1. Дотримуватися у своїй діяльності вимог цього Статуту.

3.16.2. Брати участь у діяльності Організації.

3.16.3. Не допускати дій, що завдають матеріальної шкоди чи шкоди діловій репутації Організації.

3.16.4. Сприяти реалізації завдань Організації.

3.16.5. Не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Організації та/або її членів.

3.16.6. Виконувати рішення, прийняті керівними органами Організації та викладені у відповідних наказах чи розпорядженнях, а також виконувати обов’язки, покладені відповідно до розподілу та доручення керівних органів Організації.

3.16.7. Виступаючи від імені Організації та висловлюючи свої особисті думки та міркування, що розбігаються з положеннями та рішеннями, які було затверджено Організацією, робити особливе зауваження, що ці думки та міркування є особистими та не співпадають з положеннями та рішеннями Організації.

3.16.9. Сплачувати членські внески в розмірі і порядку, встановленому загальними зборами Організації.

3.16.10. У разі зміни будь-яких персональних даних, необхідних для ідентифікації і обліку членів Організації, письмово повідомити відповідний місцевий осередок (відокремлений підрозділ) або Раду про такі зміни не пізніше ніж у тридцять календарних днів з моменту їх настання.

4. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Керівні органи Організації мають право затверджувати внутрішні правила, процедури (регламенти), створювати і припиняти консультативні, дорадчі, постійні і тимчасові органи за напрямками діяльності, затверджувати положення про ці органи, а також обирати, призначати або заміщати членів цих органів.

4.2. Керівними органами Організації є:

4.2.1. Загальні збори.

4.2.2. Рада.

4.2.3. Президент.

4.2.4. Віце-президент.

4.2.5. Ревізійна комісія.

4.3. Загальні збори

4.3.1. Загальні збори є вищим керівним органом Організації.

4.3.2. В Загальних зборах мають право брати участь з правом голосу наступні члени Організації:

– Президент, Віце-президент та інші члени Ради;

– голова та члени Ревізійної комісії;

– голови відокремлених підрозділів або особи, що їх заміщують;

– виборні делегати відокремлених підрозділів, що налічують 10 (десять) і більше зареєстрованих членів, з принципом делегування 1 (один) делегат на кожні 10 (десять) членів.

4.3.3. Будь-який член Організації може бути присутнім на Загальних зборах без права голосу.

4.3.4. Порядок роботи Загальних зборів є таким:

4.3.4.1. Чергові Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

4.3.4.2. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Ради, за ініціативою Президента, на вимогу Ревізійної комісії або на вимогу не менше 10% членів Організації.

4.3.4.3. У випадку, якщо Президент не скликає позачергові Загальні збори у тридцяти денний термін після одержання письмової вимоги не менше 10% членів Організації, то члени Організації, що звернулися з такою вимогою, утворюють організаційний комітет з проведення позачергових Загальних зборів, який у частині скликання та проведення загальних зборів має повноваження Президента та Ради.

4.3.4.4. Порядок денний Загальних зборів затверджується Президентом та повідомляється Генеральним секретарем разом із часом та місцем проведення Загальних зборів не пізніше як за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів письмово, в тому числі електронною поштою,  або шляхом розміщення інформації у вільному узгодженому доступі (ЗМІ, веб-сайт, тощо). Обов’язковому повідомленню підлягають члени Організації, вказані в п. 4.3.2. даного Статуту.

4.3.4.5. Будь-який учасник Загальних зборів з правом голосу має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного, в тому числі під час проведення Загальних зборів.

4.3.4.6. Загальні збори вважаються легітимними та повноважними, якщо в них бере участь проста більшість учасників з правом голосу відповідно до  п. 4.3.2. даного Статуту.

4.3.5. До виключної компетенції Загальних зборів входить:

4.3.5.1. Внесення змін та доповнень до Статуту, затвердження регламенту проведення Загальних зборів.

4.3.5.2. Обрання та відкликання Президента, Віце-президента, Генерального секретаря і членів Ради, голови та членів Ревізійної комісії.

4.3.5.3. Ухвалення внутрішніх нормативних документів Організації, ухвалення яких виходить за межі компетенції Ради, Президента або Віце-президента.

4.3.5.4. Скасування або внесення змін до рішень Ради.

4.3.5.5. Затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Організації.

4.3.5.6. Затвердження фінансового та змістовного звітів про діяльність Організації за минулий період, в тому числі звіту Ревізійної комісії. Призначення незалежного фінансового або іншого аудиту.

4.3.5.7. Прийняття рішення за скаргами на дії та рішення керівних органів Організації.

4.3.5.8. Прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію Організації.

4.3.5.9. Встановлення розміру і порядку сплати членських внесків.

4.3.5.10.

4.3.5.11. Будь-які інші питання діяльності Організації, в тому числі віднесені до компетенції інших органів, якщо Загальні збори приймуть відповідне рішення.

4.3.6. Всі рішення Загальних зборів ухвалюються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість учасників Загальних зборів, що приймають участь у голосуванні, крім випадків, що визначені цим Статутом, а саме: внесення змін та доповнень до Статуту Організації, припинення діяльності Організації, відчуження більш ніж 50% майна Організації, що приймаються кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів учасників Загальних зборів, що приймають участь у голосуванні.

За рішенням Ради Організації Загальні збори можуть проводитись шляхом використання засобів зв’язку. В разі прийняття такого рішення Рада Організації розробляє та затверджує порядок проведення Загальних зборів з використанням засобів зв’язку. Рішення прийняті на Загальних зборах проведені з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня.

4.3.7. Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, який підписується головуючим на зборах (Президентом) та Генеральним секретарем. Ведення протоколів Загальних зборів Організації та їхнє зберігання організовується Генеральним секретарем Організації. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Організації. Будь-який член Організації має право висловити зауваження щодо точності відображення у протоколі перебігу Зборів та вимагати внесення змін або доповнень до протоколів. Процедура прийняття рішення щодо внесення змін або доповнень до протоколу затверджуються Загальними зборами.

4.4. Рада

4.4.1. Рада є постійно діючим керівним колегіальним органом Організації у період між Загальними зборами. Рада організує виконання рішень Загальних зборів та здійснює поточне керівництво діяльністю Організації.

4.4.2. Рада Організації обирається Загальними зборами у складі Президента, Віце-президента, Генерального секретаря та членів Ради. Кількісний та персональний склад визначається Загальними зборами. Член Ради обирається терміном на чотири роки і може бути переобраний не більш як на три терміни підряд.

4.4.3. Порядок роботи Ради є таким:

4.4.3.1. Чергові засідання Ради скликаються Президентом не рідше одного разу на шість місяців, а позачергові – у будь-який час Президентом або будь-яким членом Ради.

4.4.3.2. Порядок денний засідання Ради формується Президентом або тим членом Ради, який скликав засідання Ради, в тому числі на підставі отриманих ним пропозицій.

4.4.3.3. Генеральний секретар письмово повідомляє членів Ради про час, місце і порядок проведення, а також порядок денний засідання Ради не менш ніж за 3 (три) дні до проведення засідання Ради.

4.4.3.4. Рада обговорює та вирішує будь-які питання, обговорення чи вирішення яких вимагає будь-який член Ради, незалежно від їхньої наявності в порядку денному.

4.4.4. Засідання Ради є легітимними та повноважними, якщо на них присутні не менш ніж половина членів Ради.

4.4.5. До компетенції Ради входить:

4.4.5.1. Визначення конкретних завдань і форм діяльності Організації згідно зі Статутом та рішеннями Загальних зборів.

4.4.5.2. Розгляд, узгодження та передання Загальним зборам на затвердження змістовного та фінансового звітів про діяльність Організації за минулий звітний період.

4.4.5.3. Затвердження та зміна оперативних і фінансових планів, складання річних бюджетів, балансів і звітів. Встановлення порядку фінансування та інших форм реалізації статутних завдань.

4.4.5.4. Координація поточної діяльності Організації.

4.4.5.5. Розгляд та затвердження нових програм та проектів Організації.

4.4.5.6. Ухвалення регламентів, політик, процедур та інших нормативних документів.

4.4.5.7. Підготовка і проведення Загальних зборів, визначення порядку денного Загальних зборів, місця й часу їхнього проведення.

4.4.5.8. Розробка та затвердження атрибутики та символіки Організації, їх використання в документообігу, рекламному та інформаційному оформленні, нагородних процедурах, сувенірній продукції, тощо. Затвердження зразків та описів бланків, штампів, печаток.

4.4.5.9. Прийняття рішення про заснування і припинення юридичних осіб,про входження у якості учасників до складу юридичних осіб,а також про участь в об’єднаннях юридичних осіб в межах статутної діяльності.

4.4.5.10. Створення і припинення діяльності місцевих осередків (відокремлених підрозділів).

4.4.5.11. Прийняття рішення про придбання і розпорядження нерухомим майном або іншими основними засобами.

4.4.6. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Рада додатково не визначить необхідну кваліфіковану більшість. Рішення Ради оформлюються протоколом та зберігаються Генеральним секретарем. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Організації.

4.4.7. Рада може прийняти рішення шляхом голосування за допомогою засобів зв’язку.

4.5. Президент.

4.5.1. Посаду Президента займає особа, що обирається Загальними зборами з числа членів Організації строком на чотири роки. Президент може бути звільнений зі своєї посади достроково за рішенням Загальних зборів або за власним бажанням. Президент може бути переобраним не більш як на три терміни підряд.

4.5.2. До компетенції Президента належить:

4.5.2.1. Організація роботи Ради.

4.5.2.2. Скликання засідань Ради та формування порядку денного засідань Ради.

4.5.2.3. Керування поточною діяльністю Організації, виконанням рішень Загальних зборів та Ради Організації.

4.5.2.4. Видання наказів і розпоряджень у межах своєї компетенції, що є обов’язковими до виконання всіма членами Організації.

4.5.2.5. Представництво без довіреності інтересів Організації у відносинах з органами державної влади та управління, їх посадовими особами, судовими і правоохоронними органами, із підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, з правом передачі вказаних повноважень іншим особам.

4.5.2.6. Вчинення без довіреності від імені Організації правочинів та інших юридично значимих дій, укладання будь-яких угод,з правом передачі вказаних повноважень іншим особам.

4.5.2.7. Головування на Загальних зборах, на засіданнях Ради, підписання прийнятих ними рішень.

4.5.2.8. Підписання від імені Організації без довіреності документів бухгалтерської, податкової, статистичної та іншої передбаченої чинним законодавством звітності, відповідей на запити державних органів, тощо.

4.5.2.9. Отримання  від імені Організації без довіреності документів та матеріальних цінностей.

4.5.2.10. Відкриття і закриття від імені Організації без довіреності рахунків Організації в банках та інших фінансових установах, підписання банківської та іншої фінансової документації.

4.5.2.11. Затвердження штатного розкладу, укладання трудових та цивільно-правових договорів, звільнення працівників згідно з законодавством, видання наказів та інших обов’язкових для працівників Організації актів і керування їхньою діяльністю.

4.5.2.12. Видання довіреностей на вчинення юридичних дій від імені Організації.

4.6. Віце-президент.

4.6.1. Віце-президент обирається Загальними зборами з числа членів Організації терміном на чотири роки. Повноваження Віце-президента припиняються за рішенням Загальних зборів або за власним бажанням. Віце-президент може бути переобраним не більш як на три терміни підряд. В своїй діяльності Віце-президент підпорядковується Президенту.

4.6.2. До компетенції Віце-президента належить:

4.6.2.1. Здійснення поточного керівництва, організація виконання рішень Ради.

4.6.2.2. Представництво без довіреності інтересів Організації у відносинах з органами державної влади та управління, їх посадовими особами, судовими і правоохоронними органами, із підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, без права передачі вказаних повноважень іншим особам.

4.6.2.3. Вчинення без довіреності від імені Організації правочинів та інших юридично значимих дій,укладання будь-яких угод, без права передачі вказаних повноважень іншим особам.

4.6.2.4. Підписання від імені Організації без довіреності документів бухгалтерської, податкової, статистичної та іншої передбаченої чинним законодавством звітності, відповідей на запити державних органів, тощо.

4.6.2.5. Отримання  від імені Організації без довіреності документів та матеріальних цінностей.

4.6.2.6. Відкриття і закриття від імені Організації без довіреності рахунків Організації в банках та інших фінансових установах, підписання банківських та інші фінансових документів.

4.6.2.7. Виконання за відсутності Президента його функцій в межах і в порядку, що не суперечать даному Статуту і чинному законодавству.

4.7. Генеральний секретар.

4.7.1. Генеральний секретар обирається Загальними зборами з числа членів Організації за пропозицією Президента терміном на чотири роки. Повноваження Генерального секретаря припиняються за рішенням Загальних зборів або за власним бажанням. Генеральний секретар може бути переобраним не більш як на три терміни підряд.

4.7.2. В своїй діяльності Генеральний секретар підпорядковується Віце-президенту і Президенту.

4.7.3.До компетенції Генерального секретаря належить:

4.7.3.1. Проведення технічної підготовки до засідань Загальних зборів та Ради. Належне повідомлення учасників таких зборів про час та місце їх проведення.

4.7.3.2. Забезпечення технічної фіксації і документації засідань Загальних зборів та Ради.

4.7.3.3. Підготовка проектів порядку денного засідань та проектів протоколів, наказів, розпоряджень керівних органів Організації.

4.7.3.4. Організація діловодства, обліку та зберігання (архівування) документації.

4.7.3.5. Організація первинної реєстрації членів Організації, їх поточного обліку і забезпечення охорони персональних даних членів Організації.

4.7.3.6. Представництво за довіреністю інтересів Організації у відносинах з органами державної влади та управління, їх посадовими особами, судовими і правоохоронними органами, із підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, без права передачі вказаних повноважень іншим особам.

4.7.3.7. Підтримання зв’язків та загальна інформаційна координація між керівними органами Організації і її місцевими осередками (відокремленими підрозділами).

4.7.3.8. Інформаційний супровід заходів, що проводяться Організацією.

4.8. Ревізійна комісія.

4.8.1. Контроль за фінансовою діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія, що складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами терміном на чотири роки з правом переобрання не більше ніж на три терміни підряд. Члени Ревізійної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря Ревізійної комісії.

4.8.2. Ревізійна комісія скликається її головою принаймні два рази на рік, а також протягом 10 (десяти) діб на письмовий запит Ради, Президента або Віце-президента, а також за рішенням Загальних зборів. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

4.8.3. До компетенції Ревізійної комісії належить:

4.8.3.1. Здійснення контролю за фінансовою діяльністю Організації, юридичних осіб і об’єднань в яких Організація є учасником або членом, зокрема за цільовим використанням ресурсів та впровадження рекомендацій зовнішнього та внутрішнього аудиту. При необхідності залучення відповідних фахівців вони залучаються за поданням Ревізійної комісії і фінансуються за рахунок коштів Організації.

4.8.3.2. Право вимагати від посадових осіб Організації,юридичних осіб і об’єднань в яких Організація є учасником або членом, подання Ревізійній комісії усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів.

4.8.3.3. Надання результатів перевірок Загальним зборам та Раді.

4.8.3.4. У разі виявлення зловживань посадових осіб чи виникнення загрози суттєвим інтересам Організації Ревізійна комісія має право вимагати проведення позачергових Загальних зборів.

4.8.4. Ревізійна комісія у своїй діяльності підзвітна Загальним зборам Організації.

4.8.5. Член Ревізійної комісії не може бути членом Ради. Члени Ревізійної комісії не можуть перебувати з Організацією у трудових правовідносинах.

5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

5.1. Так як Організація здійснює свою діяльність на принципах самоврядності, що передбачає право самостійно здійснювати управління, а також не втручання органів державної влади і органів місцевого самоврядування в діяльність Організації, то Рада, Президент і Віце-президент зобов’язані періодично звітувати перед членами Організації на Загальних зборах з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації.

5.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 (тридцяти) днів з дня озвучування. Керівні органи мають забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

5.3. Всі керівні органи мають протягом 30 (тридцяти) днів надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

5.4. Порядок комунікацій між членами Організації та керівними органами:

5.4.1. Повідомлення про рішення керівних органів Організації надсилаються членам Організації письмово,електронною поштою, за допомогою інших засобів зв’язку або шляхом оприлюднення узгодженим чином через ЗМІ, веб-сайт, тощо.

5.4.2. Запити до керівних органів Організації надсилаються письмово або електронною поштою.

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Для захисту прав членів Організації вони мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, керівних органів або їх посадових осіб шляхом подання письмової скарги, а саме:

6.1.1. На дії, бездіяльність або рішення члена Організації – первинна скарга подається до Президента або Віце-президента, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Ради, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Радою – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації який скаржиться, а також члена Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються.

6.1.2. На дії, бездіяльність або рішення Президента чи Віце-президента – первинна скарга подається до Ради, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Президента чи Віце-президента, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Радою – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Президента чи Віце-президента, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються.

6.1.3. На дії, бездіяльність або рішення члена Ради – первинна скарга подається до Президента, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Ради, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Президентом – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Ради, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

6.1.4. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

6.1.5. Член Організації може оскаржити будь-яке рішення або дії будь-якої посадової особи Організації, що стосуються фінансових аспектів діяльності Організації, до Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має розглянути скаргу протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання. Для розгляду скарги голова Ревізійної комісії має отримати письмові пояснення від посадової особи, а також може отримати пояснення від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги. За результатами розгляду скарги Ревізійна комісія ухвалює рішення у межах своєї компетенції, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. У власності Організації можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах. У власності Організації можуть також знаходитись засоби масової інформації, створені чи придбані за рахунок коштів Організації у відповідності до мети та завдань Організації, передбачених Статутом.

7.2. Майно Організації складається з:

7.2.1. Членські внески членів Організації. Розмір членських внесків членами Організації встановлюється і змінюється рішенням Загальних зборів. Порядок сплати членських внесків членами Організації регламентується Положенням про членські внески, що затверджується Радою.

7.2.2. Кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших юридичних чи фізичних осіб;

7.2.3. Пасивні доходи;

7.2.4. Дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

7.2.5. Благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;

7.2.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

7.3. Право власності Організації реалізовують Загальні збори її учасників в порядку, передбаченому законом та цим Статутом. Функції щодо управління майном покладаються на Раду, Президента і Віце-президента, а також на юридичні особи і місцеві осередки (відокремлені підрозділи), утворені Організацією.

7.4. Організація відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, згідно з законодавством України. Члени Організації не зберігають прав на майно, що передане ними у власність Організації.

7.5. Організація не переслідує мети отримання прибутку від будь-якої своєї діяльності.

7.6. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб

7.7. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

7.8. Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту.

7.9. Організація не має права забезпечувати позики або кредити своїм членам. Загальні збори мають право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Організації.

7.10. Організація веде оперативний і бухгалтерський облік, а також подає статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.

7.11. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

7.12. Організація як Національний центр сплачує належні членські внески до міжнародної спілки діячів театру ляльок UNIMA (Union International de la Marionnette) в строки і в порядку, визначеному статутними і процедурними документами UNIMA.

8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Члени Організації ведуть спільну діяльність шляхом об’єднання у відокремлені підрозділи, які створюються та припиняються за ініціативи членів Організації, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальній одиниці, на підставі рішення Ради з метою більш ефективного виконання статутних цілей Організації.

8.2. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами, утворюються і здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання». За ініціативи членів відокремлених підрозділі може бути розроблено Положення про відповідний відокремлений підрозділ, яке підлягає затвердженню Радою.

8.3. Відокремлений підрозділ створюється за адміністративно-територіальним поділом на рівні області (а також Республіки Крим), та має найменування з посиланням на такий поділ за формою:

– повне найменування: відокремлений підрозділ громадської організації «Український центр Міжнародної спілки діячів театру ляльок «УНІМА – УКРАЇНА» у (назва області) області;

– скорочене найменування: ВП ГО «УНІМА – УКРАЇНА» у (назва області) області.

Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації реєструються відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Відокремлені підрозділи за рішенням Ради можуть наділятися функціями щодо управління відповідним майном Організації. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу таке майно переходить до Організації.

8.5. Діяльність відокремленого підрозділу не повинна суперечити діяльності Організації.

8.6. Органами управління відокремленого підрозділу Організації є:

8.6.1. Загальні збори відокремленого підрозділу.

8.6.2. Голова відокремленого підрозділу.

8.7. Загальні збори відокремленого підрозділу:

8.7.1. Загальні збори відокремленого підрозділу є його вищим керівним органом.

8.7.2. В Загальних зборах відокремленого підрозділу мають право брати участь всі члени відокремленого підрозділу.

8.7.3. Чергові Загальні збори відокремленого підрозділу скликаються Головою відокремленого підрозділу не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори   (відокремленого підрозділу)скликаються Головою за його ініціативою або на вимогу не менше третини членів   (відокремленого підрозділу).

8.7.4. Порядок денний Загальних зборів відокремленого підрозділу затверджується Головою та повідомляється разом із часом та місцем проведення всім членам відокремленого підрозділу пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення зборів.

8.7.5. Загальні збори відокремленого підрозділу вважаються легітимними та повноважними, якщо в них бере участь проста більшість зареєстрованих членів. Усі рішення Загальних зборів   відокремленого підрозділу ухвалюються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх членів, крім випадків, що визначені цим Статутом, такі як рішення про саморозпуск або реорганізацію, що приймаються кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів членів відокремленого підрозділу, які беруть участь у Загальних зборах.

8.8. Голова відокремленого підрозділу.

8.8.1. Посаду Голови відокремленого підрозділу займає особа, що обирається Загальними зборами   відокремленого підрозділу зі складу членів такого  терміном на чотири роки. Голова може бути звільнений зі своєї посади достроково за рішенням Загальних зборів або за власним бажанням. Голова може бути переобраним на наступний термін не більш як на три терміни підряд.

8.8.2. До компетенції Голови відокремленого підрозділу)належить:

8.8.2.1. Організація роботи  відокремленого підрозділу.

8.8.2.2. Керування поточною діяльністю відокремленого підрозділу, виконанням рішень Загальних зборів відокремленого підрозділу і рішень керівних органів Організації в цілому.

8.8.2.3. Представництво за довіреністю Організації інтересів відокремленого підрозділу у відносинах з органами державної влади та управління, їх посадовими особами, судовими і правоохоронними органами, із підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, без права передачі вказаних повноважень іншим особам.

8.8.2.4. Представництво інтересів відокремленого підрозділу на Загальних зборах Організації, на з’їздах, конференціях та інших спільних заходах в межах статутної діяльності.

8.8.2.5. Організація первинного обліку членів відокремленого підрозділу, адміністрування членських внесків.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту,затвердження нової редакції Статуту затверджується Загальними зборами.

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту, Статут у новій редакції вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів.

9.3. Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку визначеному законодавством. Про внесені зміни Організація повідомляє в уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації, у порядку визначеному законодавством.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація створюється на невизначений термін.

10.2. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації.

10.3. Реорганізація Організації відбувається за рішенням Загальних зборів, яке прийняте не менш ніж 2/3 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

10.4. Організація ліквідується на підставі:

10.4.1. Рішення Загальних зборів, прийнятого не менш ніж 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів.

10.4.2. Рішення суду,відповідно до чинного законодавства України.

10.5. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

10.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив. Оцінка майна Організації здійснюється за цінами, що діють на момент ліквідації Організації, з урахуванням його зносу.

10.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи організації мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів) або зараховані до доходу бюджету.

10.8. У разі реорганізації права та обов’язки Організації переходять до його правонаступника.

10.9. Кошти та інше майно після ліквідації організації не можуть перерозподілятися між її членами, а передаються іншій неприбутковій (правонаступній) організації, використовуються на благодійні цілі, у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду спрямовуються в прибуток держави або передається іншій неприбутковій організації, а при реорганізації залишаються новоутвореній організації.